กิจกรรมการซักซ้อมเผชิญเหตุ (อัคคีภัย)

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการซักซ้อมการเผชิญเหตุ (อัคคีภัย)
โดยได้เชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางชัน มาให้ความรู้แก่นักเรียน
เกี่ยวกับการเผชิญเหตุ (อัคคีภัย)