กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
และกิจกรรม To Be Number One

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
และกิจกรรม To Be Number One
เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด
  ภายในกิจกรรมจัดให้มีการประกวดเต้นประกอบเพลง และการแข่งขันฮูลาฮู้บ