กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย