กิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 1/2559

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ประจำภาคเรียนที่ 1/2559
เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความสะอาดให้กับนักเรียน
ตลอดจนเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้วย