กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองแ ละชุมชน