การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2559

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2559
เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการบริหาร
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ