โครงการมาร์ชชิ่งความดี

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี (Goodness Marching) ระดับภาค (กรุงเทพมหานคร)
ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประกวดมาร์ชชิ่งความดีระดับประเทศ ต่อไป