กิจกรรมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ

ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ ขึ้น
เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้