กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ