กิจกรรมตลาดนัดคุณหนู

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดคุณหนู
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยการลงมือปฏิบัติจริง
ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สุจริต