กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559
เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นยุวกาชาด