โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต (อิสลาม)

ในวันที่ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2559
เพื่อให้การอบรม และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6