กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
ประจำปี 2559 ขึ้น
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น