โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ในโลกกว้าง

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ในโลกกว้าง
โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดปทุมธานี