โครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์

ในวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์ฯ
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิริยามารยาทของไทย
          เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความปลอดภัย