นางสมถวิล กำแหงมิตร

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประมวล ฝอฝน

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายงบประมาณและบุคคล

นางศรีเวียง ศิริจันทร์

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายวิชาการ

นายประกิต แสวง

รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววรรณภา พันธ์มี

ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.3/5

นางสาววนพร ลุ่มร้อย

ครู รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นายมานพ สายสุวรรณ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูพิเศษสายชั้น ป.5

นายพูนศักดิ์ คงอุ่น

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ สายชั้น ป.6

นางพันทิพา สายสุวรรณ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น ป.2/4

นางพรสะอาด เข็มบริบูรณ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ป.5/5

นางพรรกร รุจิโรจน์วงศ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวพรเพ็ญ กลิ่นสุคนธ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/3

นางพรทิมา เลิศศิริ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ป.3/3

นางพนาพร เถื่อนม่วง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ป.2/3

นางมณีวรรณ อินทกูล

พี่เลี้ยงเด็ก
ประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางสาวอำไพ บัวทอง

พี่เลี้ยงเด็ก
ประจำชั้นอนุบาล 2/3

นายสุรกิจย์ ทับทอง

-
พนักงานสถานที่

นางสุกัญญา ท้วมบำรุง

พี่เลี้ยงเด็ก
ประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางสมหมาย สวนเจริญ

พี่เลี้ยงเด็ก
ประจำชั้นอนุบาล 2/4

นายลิขิต ทับทอง

-
พนักงานสถานที่

นายยิ่งยง อินรักษา

-
พนักงานสถานที่

นางสาวมนท์มนัส ศรีเทียมทอง

พี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นายมนตรี เสริฐคัมภ์ศร

-
พนักงานทั่วไป

นางภาวนา โหน่งที

พี่เลี้ยงเด็ก
ประจำชั้นอนุบาล 1/4

นางปาริฉัตร สาศิริ

-
พนักงานสถานที่

นางสาวชลพิศุทธ์ บัวทอง

ครู รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวจีราภัทร์ และสง่า

พี่เลี้ยงเด็ก
ประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางจันทนา กะแตเซ็ง

พี่เลี้ยงเด็ก
ประจำชั้นอนุบาล 1/5

นางจันทิพย์ อมรเศรษฐสกุล

พี่เลี้ยงเด็ก
ประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางอุไรลักษณ์ สอนฤทธิ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษสายชั้น ป.3

นางอัญชลี สงค์ธนาพิทักษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ สายชั้น ป.6

นางสาวอลิษา ศรียางคุย

ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.5/5

นางอรุณดี ราชพัตร์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางอรอนงค์ โคตรสมบัติ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางอรนุช คงอุ่น

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูพิเศษ สายชั้น ป.3

นางสุมามาลย์ วอฮะ

ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวสุพัตรา เรืองทอง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น ป.3/2

นางสุธามาศ อุชชิน

ครู รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.1/3

นายธนสรรค์ อินทกูล

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ สายชั้น ป.6

นางสุกัญญญา บุสบก

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสมหมาย สังข์ดี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.4/1

นายศรยุทธ พรรณขาม

ครู รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.4

นางวิภา หลิวสุวรรณกุล

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น ป.4/4

นางวาสนา วิรวรรณนาวิน

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น ป.2/1

นางวาสนา โมราศิลป์

ครู รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.4/2

นางรุ่งทิวา กุลเทพ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวเยาวลักษณ์ สรีระพร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น ป.1/5

นางสาวมาลีรัตน์ ทวีโชค

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายปิยะ นีรพันธ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูพิเศษสายชั้น ป.2

นางประภาภัทร เวียงแก้ว

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.6/5

นายประกอบ หาหวัน

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูพิเศษ สายชั้น ป.4

นางสาวเบจมาศ ชุ่มอารมณ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวเนาวรัตน์ คงสิม

ครู รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางนิตยา สิงห์สัตย์

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/1

นางสาวนันท์นภัส พิสิษฐ์เดชาธร

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ป.6/2

นางธีรารัตน์ คงสวัสดิ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูพิเศษ สายชั้น ป.1

นายธีรศักดิ์ สิงห์มุ้ย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูพิเศษสายชั้น ป.3

นายทรงพล ทีรวย

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูพิเศษ สายชั้น ป.5

นางสาวดวงดาว เพ็งภา

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นางสาวณัฐกาญจน์ ดีขันธ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ป.6/1

นายชูชาติ มานะมุติ

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.5/2

นายชวลิต สวนเจริญ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูพิเศษ สายชั้น ป.2

นางสาวจิรวดี เกษี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น ป.1/4

นางสาวจินตวีร์ สาขามุละ

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

นางสาวจินตนา ลำไธสง

ครู รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางจันทร์เพ็ญ มะแม้น

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครู พิเศษ สายชั้น ป.1

นายฆทาวุฒิ นฤนาทโสภานท์

ครู รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ครูพิเศษสายชั้น ป.2

นายคณิตย์ คำโพธิ์ทอง

ครู รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.4/5

นางสาวกิ่งกาน หล่อศรีรักษ์

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
ครูประจำชั้น ป.3/4

นางสาวกำไลทอง จันทร์ไทยศรี

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูประจำชั้น ป.6/4

นางสาวกรองกาญจน์ ยาสมุทร

ครู รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.4/3

ดร.กมลวรรณ มิตรกระจ่าง

ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.2
ครูพิเศษ สายชั้น ป.4

นางวัชรา สีสังข์

ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ป.1/1