About Us

ประวัติโรงเรียน

          เมื่อปี พ.ศ. 2505 คณะกรรมการมัสยิดยามีอุ้ลนาดียะ (สุเหร่าลำกระโหลก) นำโดย อีหม่ามสะและ มะหะหมัด เป็นหัวหน้า ได้ขอที่ดินจากเอกชนคือ นายจ้อย หน่อสุวรรณ และ      นางสาวมาลัย วงศ์สวัสดิ์ จำนวน 3 ไร่ และขอบริจาคเงินพร้อมสิ่งของต่าง ๆ จากประชาชนในท้องถิ่น จนถึง พ.ศ. 2510  จึงได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้น เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ไม่กั้นห้องเรียนแล้วยกที่ดินให้อำเภอมีนบุรี และในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ได้เปิดทำการสอนเป็นทางการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยขอย้ายนักเรียนในท้องถิ่นซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง ในปีการศึกษาแรก มีนักเรียน 38 คน ครู 2 คน

ปรัชญาโรงเรียน

คุณธรรมนำปัญญา การศึกษา คือ รากฐานของชีวิต

คติพจน์

ทางสายกลางคือทางแห่งความสำเร็จ

คำขวัญโรงเรียน

ประพฤติดี  มีวินัย ใฝ่ศึกษา  กีฬาเลิศ

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ดำรงชีวิตควบคู่วิถีไทย 

ส่งเสริมใส่ใจด้านภาษา พัฒนางานด้านเทคโนโลยี

เน้นกิจกรรมให้นักเรียนเป็นคนดี สู่มาตรฐานความเป็นสากล

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม โดยเน้นระเบียบวินัย  ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
  มีคุณลักษณะความเป็นไทยและมีความทันสมัยในความเป็นสากล
 3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
 5. จัดระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพสูงสุดของตน เป็นคนดี มีความสุข และเก่งตามมาตรฐานสากล
 2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีความเป็นไทย ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข
 3. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างถูกต้อง
 4. ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและมีวิทยฐานะสูงขึ้น
 5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 7. โรงเรียนมีการบริหารงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและเอื้อต่อสังคม
 8. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน