ข้อมูลครูชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อ-สกุล นางอรุณดี ราชพัตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอน ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
ชื่อ-สกุล นางสาวดวงดาว เพ็งเภา
ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
สอน ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
ชื่อ-สกุล นางสาวจินตวีร์ สาขามุละ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอน ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
ชื่อ-สกุล นางสุกัญญา บุสบก
ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1
สอน ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/4
ชื่อ-สกุล นางภาวนา โหน่งที
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
สอน -
ชื่อ-สกุล นางจันทิพย์ อมรเศรษฐสกุล
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
สอน -
ชื่อ-สกุล นางสาวจีราภัทร์ และสง่า
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
สอน -
ชื่อ-สกุล นางสาวมนท์มนัส ศรีเทียมทอง
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
สอน -
ชื่อ-สกุล นางจันทนา กะแตเซ็ง
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
สอน -