นโยบายการศึกษา
(วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์)

 

  • นโยบายการศึกษาของโรงเรียน (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์)

วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล มีความรู้คู่คุณธรรม 
ส่งเสริมความเป็นไทย  ทันสมัยในความเป็นสากล
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

 

พันธกิจ

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีคุณธรรม  และมีคุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกฝ่าย 
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

 

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพสูงสุดของตน เป็นคนดี มีความสุข และเก่งตามมาตรฐานสากล
  2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย  มีความเป็นไทย ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข
  3. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างถูกต้อง
  4. ครูได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและมีวิทยฐานะสูงขึ้น
  5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
  6. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  7. โรงเรียนมีการบริหารงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและเอื้อต่อสังคม
  8. โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน