ข้อมูลผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล นางสมถวิล กำแหงมิตร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เกิด  
รับราชการ  
การศึกษา  
ชื่อ-สกุล นางสาวสมร อ่อนนิ่ม
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)
เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2500
รับราชการ 1 กันยายน 2520
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา
ชื่อ-สกุล นายพงศภัทร์ พันทะมนต์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฝ่ายงบประมาณ)
เกิด 26 พฤศจิกายน 2505
รับราชการ 1 สิงหาคม 2530
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา
ชื่อ-สกุล นายประมวล ฝอฝน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ฝ่ายบุคลากร บริหารงานทั่วไป)
เกิด 27 พฤษภาคม 2507
รับราชการ 16 ธันวาคม 2530
การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา