กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาตร์ขึ้น ทั้งนี้เพื่อร่วมเทิด
พระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆเช่น การเต้นประกอบเพลง การแสดง Science Show การประกวดแฟชั่นชุดรีไซเคิล ในคอนเซป “P.W. Fashion Week Design by Science”