โรงเรียนประชาราษภ์อุปถัมภ์วิทยา

สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

slider image slider image slider image slider image slider image

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ดำรงชีวิตควบคู่วิถีไทย ส่งเสริมใส่ใจด้านภาษา พัฒนางานด้านเทคโนโลยี เน้นกิจกรรมให้กิจกรรมให้นักเรียนเป็นคนดี สู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ และมีทักษะชีวิตตามวิถีไทย
2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้ทางด้านภาษา
3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความดีสากล 5 ประการ
4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. จัดระบบบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพสูงสุดของตน มีทักษะในการดำรงชีวิตตามวิถีไทยอย่างมีความสุข
  2. นักเรียนมีความรู้ด้านภาษา สามารถสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย
  3. นักเรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างถูกต้อง
  4. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีความดีสากล 5 ประการ
  5. ครูได้รับการพัฒนาให้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
  6. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา
  7. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพ