เผยแพร่ผลงาน
เว็บไซต์น่ารู้
 
 

- กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    สอบวันที่ 10-11 มีนาคม 2559
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2559

 
- กำหนดจัดงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 คือวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559
 
 
 
 
 
กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด
ในวันที่ 26-27 มกราคม 2559 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม เพื่อฝึกให้ลูกเสือ - ยุวกาชามีระเบียบวินัย ความสามัคคี การทำงานร่วมกัน...
กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามยุวกาชาด ประจำปี 2559
ในวันที่ 27 มกราคม 2559 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามยุวกาชาด เพื่อให้ยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญของกิจการยุวกาชาด...
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
ในวันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้กับนักเรียน และส่งเสริมความกล้าแสดงออกให้กับนักเรียน...
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับนักเรียน...
กิจกรรมวันคริสต์มาส
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับวันคริสต์มาส...
กิจกรรมการซ้อมหนีไฟ
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดให้มีกิจกรรมการซ้อมหนีไฟ ขึ้น โดยเชิญวิทยากรจาก สถานีดับเพลิงบางชัน มาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในการซ้อมหนีไฟ...
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงทักษะทางด้านกีฬา ตลอดจนการปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาให้แก่นักเรียน...
กิจกรรมวันลอยกระทง
ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง ตลอดจนสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย...
กิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 2/2558
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความสะอาด ให้กับนักเรียน ตลอดจนเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อม...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ขึ้น เพื่อปรึกษาข้อราชการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ...
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5-6
ในวันที่ 9-11 กันยายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ป.5-6 ณ ค่ายลูกเสือแก่งกระจายริเวอร์ไซด์ จ.เพชรบุรี เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ตลอดจนขออนุมัติการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษา...
กิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด
ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนแกนนำต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และการป้องกันภัย ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.5-6 ให้เป็นแกนนำ ต่อต้านยาเสพติด...
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับปฐมวัย (อนุบาล) ตลอดจนการแสดง Science Show ของนักเรียน...
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ตลอดจนการแสดง Science Show ของนักเรียน...
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายต้านภัยยาเสพติดในครอบครัว และชุมชน...
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เพื่อให้ยุวกาชาด ตระหนักถึงความสำคัญของกิจการยุวกาชาด...
โครงการทัศนศึกษาห้องเรียนในโลกกว้าง
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาห้องเรียนในโลกกว้าง ปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยนำนักเรียนชั้นอนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีย์ เวิลด์...
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติดให้แก่นักเรียน...
กิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก มีการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับประวัติ และผลงานต่าง ๆ มีการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี โดยนักเรียน...
กิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านระดับปฐมวัย
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่านระดับปฐมวัย เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน...
โครงการค่ายพุทธบุตร
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายพุทธบุตร เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักธรรม คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้แก่นักเรียน ตลอดจนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ...
กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และฝากตัวเป็นลูกศิษย์แก่ครู...
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ตลอดจนเดินรณรงค์เชิญชวนให้งดสูบบุหรี่...
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย...
โครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2558 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน...
กิจกรรม 5ส.
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรม 5ส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบให้กับนักเรียน...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขึ้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558...
   
   
รับมอบที่ดินจากคุณยายเชื่อม ขยิ่มค้า / มอบรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"
ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ได้มีการรับมอบที่ดินจากคุณยายเชื่อม ขยิ่มค้า พื้นที่ 70 ตารางวา โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตคลองสามวา เป็นผู้ตัวแทนรับมอบ ตลอดจนการมอบรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ...
ปตท. สัญจร
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2558 บริษัท ปิโตรเลียมประเทศไทย (ปตท.) จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ พลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า...
ตำรวจ 191 พบเด็กและประชาชน
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้ต้อนรับคณะตำรวจ 191 ที่เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ...
การประกันคุณภาพภายใน (SMART School)
ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้เข้ารับการตรวจการประกันคุณภาพภายใน (SMART School) ประจำปีการศึกษา 2558...
การทำบุญโรงเรียน
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดให้มีการทำบุญโรงเรียน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นักเรียน โดยจัดให้พิธีทั้งทางศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม...
   
   
 ผอ.สมถวิล กำแหงมิตร
 
 
เว็บไซต์สำคัญ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะ
สมศ.
แหล่งความรู้
 
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แหล่งข้อมูลของเนคเทค
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เด็กเก่งดอทคอม
แหล่งความรู้ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา