- วันที่ 9 มีนาคม 2560 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559
- วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนจะจัดกิจกรรมอำลาอาลัยให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
 
 
 

การประกวดโครงการมาร์ชชิ่งความดี
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมาร์ชชิ่งความดี (Goodness Marching) ได้เป็นตัวแทนระดับภาค (กรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป...

กิจกรรมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ
ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แสดงผลงานของนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่าง ๆ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ...

กิจกรรมตลาดนัดคุณหนู
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดคุณหนู เพื่อใหนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสุจริต...

กิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นยุวกาชาด...

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชเจ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น...

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรูในโลกกว้าง
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ในโลกกว้าง โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี...

กิจกรรมการซักซ้อมเผชิญเหตุ (อัคคีภัย)
ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมการซักซ้อมการเผชิญเหตุ (อัคคีภัย) โดยได้เชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางชัน มาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการเผชิญเหตุ (อัคคีภัย)...
โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต (อิสลาม)
ในวันที่ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่ออบรมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน...
โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต (พุทธ)
ในวันที่ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิต ปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่ออบรมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน...
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรม To Be Number One เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ พิษภัยของยาเสพติด
และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ...
กิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปี 2559
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ "สุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน" โดยจัดให้มีการประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ และเขียนเรียงความเกี่ยวกับสุนทรภู่...
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกรเวทีต่อครู ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมอันดีของไทย...
กิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภาคเรียนที่ 1/2559 ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความสะอาดให้กับนักเรียน ตลอดจนเป็นการพัฒนา สภาพแวดล้อมในโรงเรียนด้วย...
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการบริหารสถานศึกษาด้านต่าง ๆ...
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน...
โครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์ฯ
ในวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา ได้จัดโครงการค่ายยุวชนคนดี ศรีประชาราษฎร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการใช้ชีวิตให้กับนักเรียน...
   
   
   
   
   
 ผอ.สมถวิล กำแหงมิตร
 
 
เว็บไซต์สำคัญ
 
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา
โรงเรียนอัจฉริยะ
สมศ.
แหล่งความรู้
 
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
แหล่งข้อมูลของเนคเทค
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เด็กเก่งดอทคอม
แหล่งความรู้ออนไลน์
ชุมชนการศึกษา